Przedszkole nr 286
w Warszawie

O nas

 

Przedszkole nr 286 jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

Chcę, aby nasze przedszkole tworzyło dzieciom warunki do ciekawych zabaw, rozwijało ich zainteresowania, uzdolnienia, a także inicjowało działania pozaprzedszkolne rozszerzające zakres poznawanego środowiska.

Chcę, aby nauczyciele rozumieli dzieci, umieli rozpoznawać ich potrzeby i umiejętnie je zaspakajali. Kadra pedagogiczna, którą kieruję to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Pozostali pracownicy są odpowiedzialni i świadomi swoich obowiązków a także znaczenia roli, którą odgrywają w procesie wychowania dzieci. Wszyscy tworzymy ciepłą i przyjazną atmosferę, która niech zaskutkuje interesującymi przedsięwzięciami i projektami wychowawczo – dydaktycznymi.

Już dzisiaj, nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Naszymi priorytetami są przede wszystkim  radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją do działań. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo
i prawidłowy rozwój.  Pragniemy, żeby to miejsce było zawsze wzorem przyjaznego przedszkola.

W moim systemie wartości najważniejszy jest człowiek. „Mały” – bo jemu dajemy to, co w nas jest najlepsze, „Duży” – bo w nim jest kapitał mądrości i wzorców.

Z wyrazami szacunku

Paulina Mederska – Dyrektor Przedszkola nr 286

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika ogólna: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna: edukacja integracyjna i włączająca. Studiów podyplomowych w specjalnościach: logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja i zarządzanie oświatą.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 286 w Warszawie, reprezentowanym przez Paulinę Mederską, , który na podstawie art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/e, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

Inspektorem danych osobowych w Przedszkolu Nr 286 jest Marta Ostasz.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-maila ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych,prawo do  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane  przez okres edukacji/zatrudnienia. Po zakończeniu edukacji/stosunku pracy, wszystkie zebrane dane osobowe zostanązarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

Brakowanie dokumentów będzie się odbywać w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.