Przedszkole nr 286
w Warszawie

Zgłaszanie nieobecności i opłaty

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 286 uprzejmie informuje, że opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) zawiadomi przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

Przyjęty w Przedszkolu nr 286 sposób powiadamiania o nieobecności dziecka to:

1. e-mail na adres: ecnotek@edu.um.warszawa.pl 

 

Odpłatność za przedszkole za miesiąc Listopad 2017 r. przyjmowana będzie w dniach:

08.11.2017 r.. tj. środa           godz: 7.30 -  9.00   

09.11.2017 .r. tj. czwartek     godz: 7.30  - 9.00 ;14.30 – 17.00

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach.

Rodzice, którzy złożyli oświadczenia z podanym e- mailem dokonują opłat przelewem do 10-tego  dnia każdego miesiąca .

Informacja z sumą  do zapłaty i numerami kont zostanie wysłana na podany przez Państwa adres e–mail.

Bardzo proszę o wpłacanie dokładnej sumy, która zostanie państwu przesłana.

Opłaty za przedszkole

Na podstawie: uchwały Nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w Przedszkolu nr 286 przez 11 godzin dziennie, tj. od godz. 6.30 do godz. 17.30 od poniedziałku do piątku.

Odpłatność za wyżywienie

Rodzic deklaruje na cały miesiąc wolę korzystania przez dziecko z dwóch albo trzech posiłków.

Zgłoszenia planowanej zmiany deklaracji posiłków prosimy dokonywać u nauczyciela grupy lub w sekretariacie, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zmiana będzie obowiązywać.

Korzystanie przez dziecko z trzech posiłków w wybranym dniu skutkuje odpłatnością za trzy posiłki w ciągu całego miesiąca, bez względu
na wcześniejsze odbieranie dziecka z przedszkola w pozostałe dni.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie posiłki dzieci spożywają na terenie przedszkola w miejscach do tego wyznaczonych; nie wydajemy więc do domu tzw. „suchego prowiantu”, w zamian za niewykorzystany posiłek w sytuacji wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola.

Stawka żywieniowa naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w Przedszkolu i wynosi:
                        – za trzy posiłki                                  7,80 zł
                        – za dwa posiłki (śniadanie i obiad)   6,24 zł


W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Opłata za pierwszy dzień nieobecności oraz dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków jest zwracana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) zawiadomi przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

Przyjęty w Przedszkolu nr 286 sposób powiadamiania o nieobecności dziecka to:

  1. e-mail na adres: ecnotek@edu.um.warszawa.pl 
  2. pisemna informacja w „Zeszycie kontaktów z rodzicami” u nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko