Przedszkole nr 286
w Warszawie

O nas

Przedszkole nr 286 jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

Chcę, aby nasze przedszkole tworzyło dzieciom warunki do ciekawych zabaw, rozwijało ich zainteresowania, uzdolnienia, a także inicjowało działania pozaprzedszkolne rozszerzające zakres poznawanego środowiska.

Chcę, aby nauczyciele rozumieli dzieci, umieli rozpoznawać ich potrzeby i umiejętnie je zaspakajali. Kadra pedagogiczna, którą kieruję to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Pozostali pracownicy są odpowiedzialni i świadomi swoich obowiązków a także znaczenia roli, którą odgrywają w procesie wychowania dzieci. Wszyscy tworzymy ciepłą i przyjazną atmosferę, która niech zaskutkuje interesującymi przedsięwzięciami i projektami wychowawczo – dydaktycznymi.

Już dzisiaj, nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Naszymi priorytetami są przede wszystkim  radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją do działań. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo
i prawidłowy rozwój.  Pragniemy, żeby to miejsce było zawsze wzorem przyjaznego przedszkola.

W moim systemie wartości najważniejszy jest człowiek. „Mały” – bo jemu dajemy to, co w nas jest najlepsze, „Duży” – bo w nim jest kapitał mądrości i wzorców.

Z wyrazami szacunku

Paulina Mederska – Dyrektor Przedszkola nr 286

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika ogólna: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna: edukacja integracyjna i włączająca.
Studiów podyplomowych w specjalnościach: logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja i zarządzanie oświatą.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 286 w Warszawie, ul. Mandarynki 1, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Inspektor danych osobowych w Przedszkolu Nr 286 w Warszawie zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018r.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 286 w Warszawie, realizacji umów zawartych z Przedszkolem Nr 286 oraz w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celach, odbiorcami danych osobowych mogą być, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Nr 286 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 286 w Warszawie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.