Przedszkole nr 286
w Warszawie

Rozwijamy zainteresowania

Nauczyciele Przedszkola nr 286 organizują w grupach zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w godzinach pracy Przedszkola, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Zajęcia dodatkowe wspomagają treści edukacyjne przekazywane dzieciom przez nauczyciela w czasie realizacji podstawy programowej oraz rozwijają indywidualne zainteresowania i talenty dzieci, bazując na dziecięcej twórczości własnej.

Poprzez takie działania kształtujemy u dzieci gotowość do podjęcia nauki w szkole, rozwijamy samodzielność, śmiałość, pomysłowość i wyobraźnię.

Zajęcia te obejmują:

  • plastykę – praktyczne zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi, wspomagającymi rozwijanie percepcji wzrokowej, rozbudzającymi zainteresowania artystyczne, rozwijającymi twórczość artystyczną i konstrukcyjną, wzmacniającymi motywację do działania oraz wiarę we własne siły,
  • umuzykalnienie – słuchanie utworów muzycznych, śpiewanie piosenek, gra na własnoręcznie wykonanych instrumentach perkusyjnych oraz zabawy w rytmy i zagadki rytmiczno – muzyczne, wspomagające rozwój słuchu fonematycznego i umiejętność koncentracji uwagi oraz pamięć słuchową,
  • teatr – zabawy dramowe i parateatralne z wykorzystaniem rekwizytów i pacynek, rozbudzające inwencję twórczą, rozwijające wyobraźnię, ćwiczące pamięć i wyraźną mowę, dające dzieciom możliwość samoprezentacji oraz wzmacniające umiejętności działania w zespole rówieśniczym,
  • zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie oraz zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne i Paula Dennnisona, wzmacniające sferę emocjonalną dzieci oraz rozwijające sprawność fizyczną, doskonalące zwinność, szybkość, wspomagające równowagę ciała i koordynację wzrokowo – ruchową, uczące zasad bezpieczeństwa i przestrzegania zawartych umów, a także odpowiedzialnego postępowania wobec współuczestników,
  • edukację matematyczną, zgodnie z koncepcją „Dziecięcej matematyki” prof. Edykty Gruszczyk – Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej, wspomagającą rozwój umysłowy dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych zdolności, umiejętności i możliwości,
  • zabawy z literami prowadzone według metody Ireny Majchrzak, rozwijające gotowość dzieci do nauki czytania (globalne odpoznawanie wyrazów, różnicowanie, poznawanie liter i techniki  czytania),
  • spotkania z przyrodą – obserwacje przyrody w ogrodzie, podejmowanie prac ogrodniczych na terenie patio, słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej; wykorzystywanie materiału przyrodniczego do zabaw oraz zajęć plastycznych i matematycznych.
  • Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli.