Zmień wielkość tekstu A+ A-

Licznik odwiedzin

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Nr 286 w Warszawie, ul. Mandarynki 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

– art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zm.),

– Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542 z 2007 r.)

– Statut Przedszkola Nr 286 w Warszawie.

 

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola nr 286. Stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 286.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1.     Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 286 w Warszawie przy ul. Mandarynki 1

2.     Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola nr 286

3.     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 286

4.     Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 286

 

II. Cele działalności Rady

§2

1. Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z Dyrektorem, nauczycielami oraz innymi rodzicami dzieci w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Współdziałanie rodziców i pedagogów powinno sprzyjać podnoszeniu jakości pracy Przedszkola, wspólnemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

2. Rada reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów Przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,

b) aktywne działania na rzecz rozwoju Przedszkola,

c) umożliwienie rodzicom wyrażania swoich poglądów i spostrzeżeń w sprawach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola oraz przekazywania ich Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

d) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji,

e) wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez Przedszkole.

 

III. Struktura i zasady wyboru Rady Rodziców

§3

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Rady jest zebranie rodziców grupy (oddziału), które wybiera spośród siebie Radę Oddziałową.

2.     Wybory do Rady Oddziałowej przeprowadza się corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców danej grupy, zgodnie z procedurą ujętą w statucie Przedszkola.

3.     Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.

4.     Sprawy nieuregulowane regulaminem, dotyczące procedury wyboru Rady Oddziałowej rozstrzygają rodzice na zebraniu grupy (oddziału)

5.     Rodzic, który w wyborach do Rady Oddziałowej uzyskał największą liczbę głosów, zostaje jej przedstawicielem jako członek Rady Rodziców.

§4

1.     W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel każdej grupy przedszkolnej.

2.     Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady.

§5

1.     Zadania przewodniczącego Rady:

a)      bieżące kierowanie pracami Rady

b)      reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora

c)      reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz

d)      przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej

2.     W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.

3.     Zadania sekretarza Rady:

a)      sporządzanie harmonogramu posiedzeń Rady

b)      sporządzanie protokołów posiedzeń Rady

§6

1.     Zebranie Rady zwołuje się co najmniej dwa razy w roku – na początku i pod koniec roku szkolnego.

2.     Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.

3.     Zebranie Rady może być zwołane w dowolnym terminie na wniosek przewodniczącego, z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

4.     Na posiedzenie Rady zapraszany jest Dyrektor, Wicedyrektor, mogą być zaproszeni członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby z głosem doradczym lub jako obserwatorzy.

5.     O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są w sposób ustalony na pierwszym zebraniu, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

6.     Kworum na posiedzeniu Rady jest zapewnione jeśli obecnych jest co najmniej połowa członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

7.     Rada działa kolegialnie i dąży do podejmowania uchwał drogą konsensusu, a jeśli jest to niemożliwe, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego.

8.     Obrady są protokołowane, a uchwały stanowią załączniki do protokołu.

9.     Dokumentacja Rady przechowywana jest w Przedszkolu.

§7

1.     Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną.

2.     Kadencja Rady trwa jeden rok.

3.     W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w poprzednim roku.

4.     Przewodniczący Rady lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady.

5.     Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8

      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.